Alapszabály

 

A Pápai Borklub Alapszabálya

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A tagszervezet neve: Pápai Borklub (továbbiakban: Borklub)
 1. A tagszervezet székhelye:                    Pápa, Nyolcadik u. 18.
 1. A tagszervezet honlapjának címe:      www.somloiborrend.hu/papaiborklub
 1. A tagszervezet pecsétje:                      Somlói Borrend Egyesület

         Pápai Borklub

 1. A Borklub célja és hivatása:
 • a magyar bor szakmai hírnevének és társadalmi megbecsültségének őrzése, terjesztése
 • a magyar bor fogyasztási kultúrájának terjesztése, emelése
 • a magyar bor technológiai és gasztronómiai fejlődésének bemutatása
 • a magyar bor és a magyar gasztronómia összeegyeztethetőségének bemutatása, terjesztése
 • a magyar bor és a kultúra kapcsolatának megteremtése
 • a borgasztronómiai ismeretek széles körű terjesztése.
 1. A Borklub a Somlói Borrend Egyesület (továbbiakban: Egyesület) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező tagszervezeteként működik.
 1. A Borklub működési területe: Pápa városa és Somlói Borvidék.

 

 1. A BORKLUB TEVÉKENYSÉGE, A CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK
  1. A Borklub tevékenysége illeszkedik az Egyesület tevékenységeihez, amelyek az alábbiakra terjednek ki:
  • nevelés és oktatás
  • képességfejlesztés
  • ismeretterjesztés
  • kulturális tevékenység
  • kulturális örökség megóvása
  • fogyasztóvédelem
  • rendezvényszervezés
  • tájékoztatás
  • máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  1. A Borklub lehetőségeihez mérten támogatja az Egyesület tagjainak minden olyan rendezvényét, melyek célja a magyar borok fogyasztásának és hírnevének népszerűsítése.
  1. A Borklub szakmai továbbképzési tevékenységet folytat, a tevékenységébe illeszkedő ismeretterjesztő, szabadidős, kulturális és szakmai rendezvényeket szervez, illetve támogat.
  1. A Borklub szolgáltatásaiból (nyilvános rendezvények, szakmai képzés) bárki megkötés nélkül részesülhet a programokon való részvétel, illetve a támogatott tevékenységek eredményének felhasználása révén. A Borklub programjait és tevékenységének eredményeit nyilvánosan meghirdeti, illetve nyilvánosságra hozza.
 1. A BORKLUB GAZDÁLKODÁSA
  1. A Borklub – az Egyesület költségvetésén belül – éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit a Borklub tagjai által az egyesületi tagdíjon felül az Alapszabály IV./3. pontja szerint fizetett vagyoni hozzájárulások, továbbá az Egyesület által rendelkezésére bocsátott pénzeszközök képezik.
  1. Az Egyesület a Borklub keretein belül a Borklub céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytat. Az Egyesület a jelen pont szerinti gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a Borklub Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

 A BORKLUB TAGJAI

  1. A Borklub tagsága az Egyesület rendes és pártoló természetes és jogi személy tagjaiból szerveződik. A tagok száma nem korlátozott.
  1. A tagokat az összes tagsági jog és kötelezettség teljes tartalommal megilleti, illetve terheli.
  1. A tagok a Közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást fizetik.

Természetes személy: 18.000,- Ft/természetes személy/év

Jogi személy: 36.000,- Ft/jogi személy/év

A hozzájárulás egy összegben, első alkalommal a Borklubba történő belépéskor, illetve azt követően minden év január 31-ig fizetendő.

  1. A tagsági jogviszony keletkezése:

A Borklubba való belépés önkéntes. A Borklub tagjai sorába jelentkezhet az Egyesületben tag azon természetes és jogi személy, aki elkötelezetten szolgálja a magyar bor ügyét, elfogadja és képviseli a Borklub célkitűzéseit. A tagsági jog megszerzéséhez írásbeli nyilatkozattételre (formanyomtatvány) és az érintett személy elfogadó nyilatkozatára van szükség, melyben a belépő tag a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket vállalja. A tagság a tagfelvételi nyilatkozatnak a Borklub Elnöksége általi elfogadásával keletkezik. Az Elnökség a nyilatkozat beérkezésétől számított 30 napon belül egyszerű szótöbbségű határozattal dönt a tagfelvételről. Döntését annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

  1. A tagsággal járó jogok és kötelezettségek:
 1. A tagokat a következő jogok illetik meg:
 • részvétel a Borklub rendezvényein, általános tevékenységeiben, valamint mindazon tevékenységeinek ellátásában, amelyeket a tagok elvállaltak,
 • vagyoni hozzájárulásuk alapján évente három alkalommal térítésmentes részvétel a Borklub belépődíjas rendezvényein,
 • felszólalási, véleményezési- és javaslattételi jog.

A tagok jogaikat törvényesen, azok rendeltetésének megfelelően kötelesek gyakorolni.

Tilos a Borklub tagságával járó jogokkal való visszaélés, különösen bármely elfogult érdek érvényesítése vagy képviselete, vagy erre való törekvés.

 1. A tagok kötelezettségei:

A tagok általános kötelezettsége, hogy aktívan közreműködjenek a Borklub célkitűzéseinek megvalósításában, megtartsák az Alapszabály rendelkezéseit.

Ezen belül a tagi kötelezettségek az alábbiak:

 • az Egyesület által a Borklubbal kapcsolatban meghozott döntések végrehajtása,
 • vagyoni hozzájárulás fizetése a Közgyűlés által megszabott mértékben.

A vagyoni hozzájárulás fizetése a Borklub tagság feltételét képezi.

A Borklub tagja nem veszélyeztetheti a Borklub céljának megvalósítását és a Borklub tevékenységét.

  1. A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:

   1. a tag kilépésével,
   2. a tagsági jogviszony Borklub általi felmondásával,
   3. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
   4. a tag kizárásával.

A tag a Borklub tagjai sorából írásbeli (postai út vagy e-mail) bejelentéssel bármikor indoklás nélkül kiléphet. A tagsági jogviszony a bejelentés Borklub elnökségéhez történő megérkezésének napjával szűnik meg. Ez nem érinti a tagnak az Egyesületnél lévő tagsági jogviszonyát.

A tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a tagot a tagnyilvántartásból, a Borklub tagjai közül törölni kell. Ugyanez irányadó a tagnak az Egyesületnél lévő tagsági jogviszonya esetében is.

A Közgyűlés 30 napos határidővel felmondja a Borklubban fennálló tagsági jogviszonyt, ha valamelyik tag az Alapszabály IV./3. pontja szerinti vagyoni hozzájárulással az előírt befizetési határidőt követő 30 napon túl hátralékban van, és a vagyoni hozzájárulást a fizetési póthatáridőt kitűző írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi a megszabott határidőben. Ez - az Egyesület erre vonatkozó döntése hiányában - nem érinti a tagnak az Egyesületnél lévő tagsági jogviszonyát. A felmondásról a Közgyűlés a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbségével dönt.

Azt a tagot, aki jogszabályt, az Egyesület és/vagy a Borklub Alapszabályát, a Közgyűlés határozatát, vagy tagi kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megsértette, vagy a tagságra etikai vagy más okból méltatlanná vált, a Közgyűlés bármely tag kezdeményezésére az Egyesület és ezzel együtt a Borklub tagjainak sorából kizárhatja.

A kizárás kérdésében a Közgyűlés köteles a kizáráshoz vezető körülményeket teljes körűen megvizsgálni, és az érintett tagot személyesen meghallgatni. Ez utóbbitól akkor lehet eltekinteni, ha az eset összes körülményeiből adódóan a Közgyűléstől ez nem várható el. A kizárást elrendelő, indoklással ellátott döntést a tagkizárási eljárás megindításától számított 30 napon belül meg kell hozni és a meghozását követő 8 napon belül az érintett taggal igazolható módon közölni kell. A kizárt tag a kizárást kimondó döntés ellen, a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. A BORKLUB SZERVEZETE

 A BORKLUB TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

  1. A Borklub tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató vezető tisztségviselő nem lehet. 

  1. A fentieken túl nem lehet a Borklub tisztségviselője az a személy, aki az Egyesülettel ellentétes célú vagy érdekű más szervezet tagja vagy tisztségviselője, illetve aki - az Egyesület Elnökségében viselt tisztséget ide nem értve - más társadalmi szervezet vezető tisztségviselője (elnöke).
 1. A BORKLUB SZERVEI

2.1.  A Borklub szervei:

 1. a Közgyűlés,
 2. az Elnökség.
 1. KÖZGYŰLÉS
  1. A Borklub Közgyűlésére az Egyesület Alapszabályában a Közgyűlésnél rögzítettek az irányadóak az alábbi eltérésekkel.
  1. A Közgyűlés a legfőbb testületi, döntéshozó és végrehajtó szerv.
  1. A Közgyűlésen az Egyesület Borklubba belépett rendes tagjai teljes joggal, pártoló tagjai tanácskozási joggal vesznek részt. Utóbbiak szavazati jogot nem gyakorolhatnak.
  1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei a Borklub vonatkozásában:

a) megállapítja és módosítja a Borklub Alapszabályát,

b) értékeli a Borklub éves tevékenységét, meghatározza a következő év legfontosabb feladatait,

c) meghatározza a Borklub éves költségvetését,

d) megállapítja a tárgyévben befizetendő éves vagyoni hozzájárulás összegét,

e) dönt a Borklubba történő tagfelvétel és a tagkizárás kérdésében,

f) elfogadja a Borklub éves beszámolóját,

g) dönt a Borklub megszüntetéséről,

h) dönt a Borklub működését érintő bármely más alapvető kérdésben.

 1. AZ ELNÖKSÉG
  1. A Borklub Elnökségére az Egyesület Alapszabályában az Elnökségnél rögzítettek az irányadóak az alábbi eltérésekkel.
  1. A Borklub Elnöksége a Borklub négy tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály, vagy az Egyesület és/vagy a Borklub Alapszabálya nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
  1. Az Elnökség 4 tagból áll: 1 Elnök és 3 Alelnök. A tagok kizárólag természetes személyek lehetnek Az Elnökséget az Elnök vezeti. Az Elnökség dönthet bármely kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
  1. Az Elnökség feladatkörébe tartozik:
   a)  a Borklub napi ügyeinek vitele, ezekben döntések meghozatala,
   b) a beszámolók előkészítése és előterjesztése a Közgyűlés ülésére,
   c) az éves költségvetés előkészítése és előterjesztése a Közgyűlés ülésére,
   d) a Borklub vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala, végrehajtása,
   e) a Közgyűlés összehívása, a tagság értesítése,
   f) a Közgyűlés napirendi pontjaira javaslattétel,
   g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Borklubbal kapcsolatos kérdésekre,
   h) a Borklub tagságának nyilvántartása,
   i) a Borklub határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
   j) a Borklub működésével kapcsolatos iratok megőrzése.
  1. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Borklubbal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Borklub tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
  1. Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 1. a Borklub vagyona a Borklub tevékenységével kapcsolatos esedékes tartozásokat nem fedezi,
 2. a Borklub céljainak elérése veszélybe került.

A fentiek alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Borklub megszüntetéséről dönteni. 

  1. Az Elnökség tagjai kötelesek a Borklub tagjai részére a Borklubra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Borklubra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítás és az iratbetekintés a jogosult általi írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
  1. Az Elnökség tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez
 1. a Borklub üzleti titkát sértené,
 2. a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja,
 3. a felvilágosítást kérő felhívás ellenére sem tesz titoktartási nyilatkozatot.
  1. Az Elnökség tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Borklubnak okozott kárért a mindenkori jogszabályoknak és a Borklub Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően felel a Borklubbal és az Egyesülettel szemben.
  1. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az ülések összehívásáról az Elnök gondoskodik. Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés napirendi pontjait. A meghívót az ülés tervezett időpontját legalább 5 (öt) nappal megelőzően kell a meghívottakhoz e-mailben eljuttatni. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség üléseit a Borklub Elnöke, vagy az őt helyettesítő Alelnök vezeti. Az Elnökség döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni, és újabb szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.
   Az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvet a Borklub Elnöke, illetve az őt helyettesítő Alelnök írja alá és egy másik Alelnök hitelesíti. 
  1. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy:
 1. aki az napirendi pont esetében kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 2. aki az napirendi pont esetében bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, viszont nem minősül előnynek a Borklub cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Borklub által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
 3. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 4. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
 5. akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben,
 6. aki a döntésben érdekelt mást szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
 7. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
  1. A Elnökség tagjának megbízása megszűnik:
 1. a megbízási időtartamának lejártával,
 2. visszahívással,
 3. lemondással,
 4. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
  1. A Borklub Elnöke:

A Borklub Elnöke az Egyesület Elnökségének mindenkori elnöke. Az Elnök teljes joggal, önállóan, egy személyben képviseli a Borklubot. Akadályoztatása esetén önálló képviseletre meghatalmazás alapján a kijelölt Alelnök jogosult.

  1. A Borklub Alelnökei:

A Közgyűlés a tisztségre választható tagok közül három Alelnököt választ, amelyből kettő Alelnök kötelezően az Egyesület Kancellárja és Kincstárnoka. Az Alelnökök segítik munkájában a Borklub Elnökét, annak akadályoztatása esetén a kijelölt Alelnök ellátja a helyettesítését.

  1. A Borklub Kancellárja:

A Borklub Kancellárja az Egyesület mindenkori Kancellárja. A Kancellár irányítja és ellenőrzi a Borklub gazdasági tevékenységét és pénzügyeit.

 1. A BORKLUB MEGSZŰNÉSE 
  1. A Borklub megszűnését – ide nem értve a jogszabályban foglalt eseteket – a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozattal határozza el.
  1. A Borklub más jogi személlyé nem alakulhat át.
  1. A Borklub megszűnik, ha
 1. a Közgyűlés határozatot hoz a megszűnésről,
 2. a Borklub céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg. 
  1. A Borklub megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület Alapszabályában meghatározott cél megvalósítására az Egyesület részére kell átadni.

 VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése az 2022. április 28-án tartott ülésen fogadta el, rendelkezései e naptól lépnek hatályba. Az Alapszabály hitelességét a Közgyűlés elnöke, jegyzőkönyv-vezetője, a megválasztott kettő hitelesítő tag aláírásával igazolja.

 

Kelt: 2022. április 28.